วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง สายกลางบ้านเนินทอง ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อโครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑ บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อโครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อโครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง