วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน (ห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งสายโรงเรียนบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำทิ้งสายโรงเรียนบ้านหนองแขม บ้านหนองแขม หมูที่ ๖ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง