วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 6267 ชัยภูมิ)(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-2594- ชย) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยุงงสำหรับเครื่องพ่นยุง)(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยุงสำหรับเครื่องพ่นยุง)(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ 6267 ชย) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เลขที่ครุภัณฑ์ 416-63-0087 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ สายจากบ้านนางลออ อยู่ปาน ถึง บ้านนายจำนงค์ นิขุนทด หมู่ที่ ๑๓ บ้านราชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง