วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 58-012 สายทางบ้านโนนคูณ - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
11  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ซอยบ้านนายสมร เกสันเทียะ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสีชุมชน ถึง โรงเรียนบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน จากบ้านนายคะเนียง บุญหนา ถึง ต.รังงาม หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำทิ้งจากบ้าน นายอ๊อด วรกุล ถึงบ้านนางฉวี โพธิ์นอก หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย ที่นานายชิน นามกิ่ง ถึง ที่นา นางละมุน ชมด่านกลาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนคูณคลองหนองไผ่แยกป่าช้าบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมลูกรังคลองบงพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา และเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง