วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
จ้างขอซื้อขอจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0028 , 416-62-0080 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อขอซื้อขอจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างรายงานขอซื้อขอจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บน 281 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัง อบต. ไปโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถ อบต.ตาเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตาเนิน ถึง บ้านโนนคูณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.58-008 หมู่ที่ 1 บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,450 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง