วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายโหล คุ้มตาเนิน ถึง ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสาธารณสุข (ทรายอะเบท/น้ำยาเคมีกำจัดยุง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างปรับเกรดทางเข้าบ่อขยะ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๑ กฒ ๓๐๐๐ ชย. (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง