วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk tank) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2566
จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุระดับตำบลในเขตตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบรูณ์ (จำนวน ๓ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมไหล่ทาง ถนน ค.ส.ล. สาย บ.ราชภูมิ หมู่ที่ ๑๓ บ่้านราชภูมิ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตาเนิน ถึง บ้านโนนคูณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.58-008 หมู่ที่ 1 บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,450 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนครุภัณฑ์ 001-52-0002 หมายเลขทะเบียน กค 5221 ชัยภูมิ (รถยนต์ยี่ห้อฟอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง