วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปะรเภท เก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๕๒๒๑ ชย. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง