วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2566
จ้างติดตั้งเหล็กดัดประตูพร้อมย้ายเหล็กดัดหน้าต่าง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนไร่-บ้านดอนเปล้า หมู่ที่ ๓ บ้านโนนไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนไร่ - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง