วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมคันลำห้วยยาง (ตอนกลาง) หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบรูณ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ ๘ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านหนองโพธิ์ ถึง ละหานลูหนก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อติดตั้งบริเวณพื้นที่ให้บริการตลาดชุมชนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๙๔ ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง