วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ สายจากบ้านนางลออ อยู่ปาน ถึง บ้านนายจำนงค์ นิขุนทด หมู่ที่ ๑๓ บ้านราชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ สายจากบ้านนางบัวริม เปินขุนทด ถึง ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ สายจากบ้านนางลออ อยู่ปาน ถึง บ้านนายจำนงค์ นิขุนทด หมู่ที่ ๑๓ บ้านราชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ สายจากบ้านนายจำนง นิขุดทด ถึง หน้าวัดราชภูมิ หมู่ที่ ๑๓ บ้านราชภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ สายหน้าวัดโนนคูณ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ สายจากบ้านนางบัวริม เปินขุนทด ถึง ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีชุมชน ถึง โรงเรียนบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนครุภัณฑ์ 001-52-0002 หมายเลขทะเบียน กค 5221 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง