วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งสายโรงเรียนบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำทิ้งสายโรงเรียนบ้านหนองแขม บ้านหนองแขม หมูที่ ๖ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งสายโรงเรียนบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างขุดลอกจากบึงปืด ถึง ลำห้วยยาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายลำห้วยเสียว หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองแดง ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทองตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง