วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคันคลองสายหนองเลียบ บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายประกาศผลคะแนน ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนทำการเกษตรสายโกรกกุลา ถึง บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนทำการเกษตรสายโกรกกุลา ถึง บ้านหนองแดงพัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบึงปื้ด ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบรูณ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายนานายยวน ถึง หนองประดู่ปุ่ม หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายลำห้วยเสียว หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนตลุกน้ำโตน หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ (จำนวน ๔ จุด) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง