วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินทอง , หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประเภทเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่ (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ สายโนนคูณ ถึง ตลุกน้ำโตน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ สายหลังโรงเรียนโกรกกุลา ถึง ถนน รพช. หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ สายบ้านโนนไร่ ถึง สถานีรถไฟ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนไร่ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนางทองกรณ์ ถึง นายบุญมา ศรีวงษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้านจากบ้านนางอำไพ ถึง ศาลตาปู่ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนไร่ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง