วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๔๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดชุมชนตาเนิน (ห้องน้ำ) บ้านเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบรูณ์ฺ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑ บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายนานายยัง ต้านกลางดอน ถึง บึงปื้ด หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหน้าบ่อขยะ ถึง แยกโนนขี้กลิ้ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง