วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนคูณ ถึง คลองไผ่ ถึง คลองหนองเลียบ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนคูณ ถึง คลองไผ่ ถึง ป่าช้าหนองแขม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนคูณ ถึง ถนน ร.พ.ช. หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายป่าช้าหนองแขม ถึง นานางละเอียด หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายคลองเพื่อการเกษตรเลียบคลองห้วยยางตอนบน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองดูก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหนองยาง ถึง โคกไม้ตาย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองดูก ถึง หนองเลียบ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ อบต. ตาเนิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง