วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนางผ่อง ภักดิ์ชัยภูมิ ถึง บ้านนายวิวัฒน์ ผ่องศรี หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้านสายกลางบ้าน ถึง บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๑๔ จากสามแยกบ้านนายคำรณ โพธิ์นอก ถึง คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ล๊อกเกอร์ ชั้นเก็บกระเป๋า เก็บที่นอน) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๑,หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง