วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนทำการเกษตรสายนานายสมศักดิ์ โพธิ์นอก ถึง บ้านนางสุเกียร โพธิ์นอก หมู่ที่ ๑ บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางเข้านานายเกิด ทัพพรม หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายลำห้วยยาง จุดฝายน้ำล้น ตัวสุดท้าย หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหลังบ่อขยะ ถึง คลองโกรกมะเคร็งตอนล่าง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสาย หน้าถังประปา ถึง สระครูเที่ยง หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างลงลูกรังถนนสายยุทธศาสตร์จากหนองขี้เหี้ย-หนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายนายเกษม ถึง แยกห้วยแม่ใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรทางเรียบลำห้วยสายโกรกมะเค็ง ถึง สุดเขต หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังถนนการเกษตรจากบ้านโกรกกุลา ถึง บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายบัณฑิต ค้าโค หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง