วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อรายงานขอซื้อขอจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อรายงานขอซื้อขอจ้างวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อรายงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตาเนิน ถึง บ้านโนนคูณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.58-008 หมู่ที่ 1 บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,450 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างทาสี ภายในอาคารสำนักงาน อบต.ตาเนิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเมืองพรม (ห้วยโกรกมะเค็ง) หมู่ที่ ๑ บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง