วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2567
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ลดฝุ่น PM.2.5 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 58-012 สายทางบ้านโนนคูณ - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดชุมชน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ
25  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายจำนง นิขุนทด ถึง หน้าวัดราชภูมิ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง