วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
จ้างรายงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อรายงานขอซื้อขอจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุระดับตำบลในเขตตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อขอซื้อขอจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง