วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายตาเนิน ถึง โนนคูณ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายโนนคูณ(ดอนเมืองพรม) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองไผ่ ถึง วัดป่าหนองแขม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ สายหน้าบ้านนางลูกชิ้น พานิช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายชลประทาน ถึง หนองเลียบ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายดอนน้อย ถึง ลำห้วยยางตอนบน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางเข้า อบต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. ตาเนิน เดิม เป็นห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ PVC 8 หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง