วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะเหล็ก ขนาด ๑๘๐x๗๕ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สนาม (เครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้ง ศพด.บ้านหนองขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินทอง , หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร
9  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินทอง , หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประเภทเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่ (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ สายโนนคูณ ถึง ตลุกน้ำโตน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ สายหลังโรงเรียนโกรกกุลา ถึง ถนน รพช. หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ สายบ้านโนนไร่ ถึง สถานีรถไฟ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนไร่ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง