วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนางทองกรณ์ ถึง นายบุญมา ศรีวงษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้านจากบ้านนางอำไพ ถึง ศาลตาปู่ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนไร่ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนางหอม ธานี ถึง นายสงวน ไชยรถ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกหมู่บ้าน ถึง บ้ายนายอาจ อุสาห์งาน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองเม็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดถคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง