วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ ตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอเนินสง่าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนถนนเพื่อการเกษตร สายหนองระกอ หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายทางหลังบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างลอกร่องระบายน้ำเสีย หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปะรเภท เก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง