วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2566
ซื้อรายงานขอซื้อขอจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขุดบ่อขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง ๓๕ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อรายงานขอซื้อขอจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อรายงานขอซื้อขอจ้างวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อรายงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง