วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม อบต. ตาเนิน (www.tanern.go.th) องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างสำรวจสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย ที่ถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย เป็นหลุมบ่อ บ้านเนินเพชร หมู่ที่ ๑๔ สายแยกบ้านหนองขาม ถึง บ้านบะเสียว ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย ที่ถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย เป็นหลุมบ่อ บ้านสามหลักพัฒนา หมู่ที่ ๙ สายหนองกระทุ่มดาน หนองระกอ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง