วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายดอนน้อย ถึง ลำห้วยยางตอนบน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางเข้า อบต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. ตาเนิน เดิม เป็นห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ PVC 8 หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุตามเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง