วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจรัญ ถึง บ้านนางเรณู จอมสันเทียะ หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนายจำนง นิขุดทด ถึง หน้าวัดราชภูมิ) ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง อบต. (ข้าง รพ.สต.) บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจุดบ้านนางอำไพ พีเดอร์เซ่น บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาเนิน ถึง โนนคูณ(เมืองพรม) บ้านตาเนิน หมู่ที่ ๑ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคุณาสิน ศรีสันเทียะ ถึง บ้านนางนุชา หาญสันเทียะ บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โรงเรียน ถึง โรงสีชุมชน บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านนางหมิว ทายคำ ถึง บ้านนายรถ ฤทธิ์กำลัง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน นายอลงกรด เจริญวัฒ์ จากสุ่มประตูวัดเนินทอง ถึง สามแยกโรงอัดบล็อกโกดังใหญ่ บ้านเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนผ้าเบรครถยนค์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง