วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนยกร่องพูนดิน สายหลังบ่อขยะ ถึงคลองโกรกมะเค็งตอนล่าง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังนานายชิน นามกิ่ง ถึง นานางละมุน ชมด่านกลาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองบง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเข้าวัดป่าหนองปือ ถึง นานายชุ่ม โคกกลางดอน หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองข้าวเม้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายลำห้วยยางตอนกลาง ถึง หนองไข่เน่า หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากนานางยม ถึง นานางมินตรา หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากไร่นางพยุง ถึง นานางนาล้อม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากไร่นายเหลือ หาญสันเทียะ ถึงไร่นางละเอียด เลาลาด หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง