วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อติดตั้งบริเวณพื้นที่ให้บริการตลาดชุมชนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๙๔ ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ศูนย์พักคอย ตำบลตาเนิน (ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้สอยในศูนย์พักคอยตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ศูนย์พักคอยตำบลตาเนิน (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง