วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายบัณฑิต ค้าโค้ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการลงลูกรังสายยุทธศาสตร์จากหนองขี้เหี้ย ถึง หนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างยกร่องพูนดิน จากบ้านนายสมใจ ถึง ถนนสายหนองเบ็น หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนการเกษตรจากบ้านโกรกกุลา ถึง บ้านโสกคร้อ หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตรสายลำห้วยยางตอนบน ถึง ดอนน้อย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (สายสามหลัก ถึง ทำนบพัฒนา ) บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายตาเนิน ถึง โนนคูณ (เมืองพรม) หมู่ที่ ๑ บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนการเกษตรจากบ้านโกรกกุลา ถึง บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรหลังโรงเรียนโกรกกุลา ถึง ถนน รพช. หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายตลุกน้ำโตนจากถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง