วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบรูณ์ (จำนวน ๓ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมไหล่ทาง ถนน ค.ส.ล. สาย บ.ราชภูมิ หมู่ที่ ๑๓ บ่้านราชภูมิ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตาเนิน ถึง บ้านโนนคูณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.58-008 หมู่ที่ 1 บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,450 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนครุภัณฑ์ 001-52-0002 หมายเลขทะเบียน กค 5221 ชัยภูมิ (รถยนต์ยี่ห้อฟอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างติดตั้งเหล็กดัดประตูพร้อมย้ายเหล็กดัดหน้าต่าง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง