วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกะบะขับเคลื่อน ๒ ล้อ ดับเบิ้ลแค๊ป (กองคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตรตลุกน้ำโตน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายฟาร์มไก่นางจำปี ถนาวร ถึง นานายสมร เกสันเทียะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนทางการเกษตรลำห้วยโกรกมะเคร็ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองบึงปืด ถึง นานายสมัย ฉัยยา หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายลำห้วยยางตอนกลาง ถึง บ้านหนองไข่เน่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง