วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายบัณฑิต ค้าโค หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างลงลูกรังสายคลองแม่ใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนไร่ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างปรับถนนลูกรังสายบ้านนายณรงค์ โพธิ์นอก ถึง ถนนเชื่อมทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนไร่ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายตลุกน้ำโตนจากทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างลงถนนลูกรังสายวัดป่า ถึง ลำห้วยเสียว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลำห้วยยาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านนายทองหนัก คุ้มศีรษะ ถึง บ้านนายมณฑล นิโกธา หมู่ที่ ๑๓ บ้านราชภูมิ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายตลุกน้ำโตน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายโกรกกุลา ถึง รังงาม จุดบ้านพ่อทองสุข แตงทรัพย์ หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเบ็น หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง