วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนคูณ ถึง คลองหนองไผ่ ถึง แยกป่าช้าหนองแขม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองโพธิ์ ถึง ถนนเลียบคลองลำห้วยเสียว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรจากบึงปื้ด ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหน้าบ้านนายสมส่วน คุ้มตาเนิน ถึง บึงปื้ด หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบริมคลองลำห้วยยางตอนล่าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรจากสระหนองฉิมน้อย ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับหมู่บ้าน บ้านบึงสง่า ม.๕ และ บ้านบึงสง่า ม.๑๑ ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง จากหน้า อบต.ตาเนิน ถึง บ้านนางมะลิ ปานสันเทียะ บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง