วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างจัดจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ ๖๒๖๗ ชย) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 6267 ชัยภูมิ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 281 ชัยภูมิ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน(รถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย เลขทะเบียน 82-2594 ชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง