วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนสายดอนน้อยชลประทาน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนสายลำห้วยยางตอนบน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมถนนลูกรัง สายตลุกหิน หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมถนนลูกรัง สายสระแดง ถึง บ้านนายผ่อง หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนจุดนานายสำราญ ดาพง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๔๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดชุมชนตาเนิน (ห้องน้ำ) บ้านเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง