วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบึงปื้ด ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบรูณ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายนานายยวน ถึง หนองประดู่ปุ่ม หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายลำห้วยเสียว หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนตลุกน้ำโตน หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ (จำนวน ๔ จุด) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนทำการเกษตรสายคลองโกรกมะเค็ง หมู่ที่ ๑ บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเลียบริมฝั่งคลองลำห้วยยาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างแผ่นพับพิมพ์สี ๒ หน้า เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองเส้นทางนานางเรียง รานอก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง