วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างประตู ปิด เปิดน้ำ บึงปื้ด หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน (ห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งสายโรงเรียนบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง