วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุระดับตำบลในเขตตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อขอซื้อขอจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อขอซื้อขอจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างขอซื้อขอจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0028 , 416-62-0080 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อขอซื้อขอจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง