วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2566
จ้างย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๖-๐๐๐๕ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตาเนิน ถึง บ้านโนนคูณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.58-008 หมู่ที่ 1 บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,450 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างประตู ปิด เปิดน้ำ บึงปื้ด หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน (ห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง