วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้าง อบต.(ข้าง รพสต.) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบัวริม เปืนขุนทด หมู่ที่ ๘ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเนินถึงโนนคูณ (เมืองพรม) หมู่ที่ ๗ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียน ? โรงสีชุมชน หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางหอม ธานี ถึงบ้านนายบุญส่ง งามวงศ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายโหล คุ้มตาเนินถึงทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๕ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างคอนกรีตตเสริมเหล็ก สี่แยกบ้านนางสุภีร์ นามา ถึง บ้านนางเรียงวานอก หมู่ที่ ๒ ต. ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเนินถึงโนนคูณ (เมืองพรม) หมู่ที่ ๑ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทางระบายน้ำสายบ้านประคอง-ถนน คสล.รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ และคลองดาดคอนกรีตหลังโรงเรียน ถึง ป้อมยาม หมู่ที่ ๑ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองเลียบ (ตอนล่าง) บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ ๘ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง