วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายโกรกกุลา ถึง หนองแดง หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางหอม ธานี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบึงปื้ด ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซ่อมแซมถนนลูกรังสายโกรกกุลา ถึง หนองแขม หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนสายดอนน้อยชลประทาน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนสายลำห้วยยางตอนบน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมถนนลูกรัง สายตลุกหิน หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมถนนลูกรัง สายสระแดง ถึง บ้านนายผ่อง หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนจุดนานายสำราญ ดาพง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๔๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง