วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
จ้างบริการฝังกลบขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นสารเคมีระบบฝอยละอองละเอียด (ULV)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตาเนิน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากป้อมยาม ถึง ละหานลูกนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายข้างโรงเรียนตาเนินราษฎรวิทยา ถึง แยกถนน ๒๑๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดโนนคูณ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากป้อมยาม ถึง บ้านนางจันทร์แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายโหล คุ้มตาเนิน ถึง ทางหลวงชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจรัญ ถึง บ้านนางเรณู จอมสันเทียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง