วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองเลียบ (ตอนบน) บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ ๘ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๓-๐๐๐๑ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกะบะขับเคลื่อน ๒ ล้อ ดับเบิ้ลแค๊ป (กองคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตรตลุกน้ำโตน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายฟาร์มไก่นางจำปี ถนาวร ถึง นานายสมร เกสันเทียะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนทางการเกษตรลำห้วยโกรกมะเคร็ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง