วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายตลุกน้ำโตนจากทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน สายทางรถไฟ ถึง คลองบง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างลงลูกรังสายบ้านโนนไร่ ถึง ดอนเป้า บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองแดง ถึง โนนบุเขว้า พร้อมปรับเกรด บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองระกอ ถึง บ้านน้อยหนองแดง บ้านสามหลักพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม อบต. ตาเนิน (www.tanern.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง