วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ EPSON PLQ-๒๐ (เครื่องพิมพ์เช็คในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เย็น) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายเลียบคลองประดู่ปุ่ม ถึง ทางเชื่อมช่อระกา หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองโพธิ์ ถึง บึงละหานลูกนก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและสปรอทไลท์โรงพยาบาลสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง