วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อชั้นเหล็กฉาก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนหนองแขม ถึง บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตตลาดชุมชน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อชุดนักกีฬาเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อรางวัลสำหรับเด็กที่ทำกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง