วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2564
ซื้อชุดป้องกันความปลอดภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำตลาดชุมชนตำบลตาเนิน บ้านเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดชุมชนตำบลตาเนิน บ้านเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างเดินท่อประปาอ่างล้างมือตลาดชุมขนตำบลตาเนิน บ้านเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู) ศพด. โกรกกุลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู) ศพด.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอเนินสง่า (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง