วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๓-๐๐๐๓ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ สำหรับแจกจ่ายผู้กักตัวเพื่อป้องระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม อบต. ตาเนิน (www.tanern.go.th) องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างสำรวจสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง