วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2562
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
11  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
11  ต.ค. 2562
จัดซื้อชั้นเหล็กฉาก
11  ต.ค. 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
11  ต.ค. 2562
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง
11  ต.ค. 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงหลังคาเชื่อมต่ออาคารเรียนกับห้องน้ำ ศพด.บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สี่แยกบ้านนางสถีร์ นามา-บ้านนายเรียง วานอก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างทำร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔ (สายบ้านนางจอน แสนกลาง หมู่ที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง