วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุตามเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางไผ่ ถึง วัดป่าเนินทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระหนองฉิมน้อย ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างคอนกรีตตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านปลัด ถึง อบต.ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้าง อบต.(ข้าง รพสต.) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบัวริม เปืนขุนทด หมู่ที่ ๘ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเนินถึงโนนคูณ (เมืองพรม) หมู่ที่ ๗ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียน ? โรงสีชุมชน หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางหอม ธานี ถึงบ้านนายบุญส่ง งามวงศ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง