วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคุณาสิน ศรีสันเทียะ ถึง บ้านนางนุชา หาญสันเทียะ บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โรงเรียน ถึง โรงสีชุมชน บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านนางหมิว ทายคำ ถึง บ้านนายรถ ฤทธิ์กำลัง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน นายอลงกรด เจริญวัฒ์ จากสุ่มประตูวัดเนินทอง ถึง สามแยกโรงอัดบล็อกโกดังใหญ่ บ้านเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนผ้าเบรครถยนค์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๓-๐๐๐๓ (รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๒๕๙๔ ชย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารงานและการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสาธารณสุข (ทรายอะเบท) ตามโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง