วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินสายโรงพักเก่า ถึง หนองหญ้าคา พร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสมส่วน คุ้มตาเนินถึงบึงปื้ด หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบุญโฮมถึงสามแยกบ้านผู้ช่วยจิตรา ศรีวงษ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบัวริม เปินขุนทดถึงทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลุกหินจากทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ (สายหน้าวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายคุณาสิน ศรีสันเทียะถึงบ้านนุชา หาญสันเทียะ บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
วัสดุสำนักงาน (กองช่าง)