วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น (สำนัดปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บาน , ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชักมีหูลิ้นชัก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเครื่องจักรกำจัดวัชพืชบึงละหานลูกนก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนไร่ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลำห้วยยางตอนบน หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสมส่วน คุ้มตาเนิน ถึง บึงปื๊ด หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง