วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อโครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑ บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อโครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อโครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง