วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
ซื้อถังขยะสำหรับประชาชน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่ที่ ๙ แอสฟัตย์ติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่ที่ ๕ แอสฟัตย์ติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่ที่ ๑ แอสฟัตย์ติก) สายศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่ที่ ๑๒ แอสฟัตย์ติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด สีขาว ทะเบียน บฉ-๗๖๔๑ ชย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บาน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง