วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมคันลำห้วยยาง (ตอนกลาง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมคันลำห้วยยาง (ตอนกลาง) หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบรูณ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ ๘ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านหนองโพธิ์ ถึง ละหานลูหนก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อติดตั้งบริเวณพื้นที่ให้บริการตลาดชุมชนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง