วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (สายสามหลัก ถึง ทำนบพัฒนา ) บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายตาเนิน ถึง โนนคูณ (เมืองพรม) หมู่ที่ ๑ บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนการเกษตรจากบ้านโกรกกุลา ถึง บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรหลังโรงเรียนโกรกกุลา ถึง ถนน รพช. หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายตลุกน้ำโตนจากถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนคูณ ถึง คลองหนองไผ่ ถึง แยกป่าช้าหนองแขม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองโพธิ์ ถึง ถนนเลียบคลองลำห้วยเสียว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรจากบึงปื้ด ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหน้าบ้านนายสมส่วน คุ้มตาเนิน ถึง บึงปื้ด หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบริมคลองลำห้วยยางตอนล่าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง