วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายคลองเพื่อการเกษตรเลียบคลองห้วยยางตอนบน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองดูก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหนองยาง ถึง โคกไม้ตาย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองดูก ถึง หนองเลียบ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ อบต. ตาเนิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนหนองแขมถึงหนองรัง บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก
23  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง