วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
จ้างทำเครื่องหมายบนผิวจราจรบริเวณตลาดชุมชน ตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองลำห้วยยางตอนล่าง บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้า อบต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายสำหรับหมู่บ้าน) บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๑๐
14  ก.ย. 2564
จ้างทำแผ่นพับให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน ตามโครงการส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้ด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์สำนักงาน จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง