วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น ขนาด ๒ ก๊อก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาห้องทำงาน กองคลัง อบต.ตาเนิน ต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อชุดเครื่องนอน (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ยเป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) อาคารโรงปุ๋ย บ้านเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงอาคารศาลากองทุนหมู่บ้านเป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ อบต. ตาเนิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเตียงเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต รุ่นหนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง