วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างบุคลากรผู้สนับสนุนทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำศูนย์ อบต. ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำศูนย์ อบต. ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำศูนย์ บ้านหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมคันคลองหนองเลียบ บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมลำห้วยยาง บ้านบึงสง่า หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งจากหน้า อบต.ตาเนิน ถึง บ้านนางมะลิ ปานสันเทียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมไหล่ถนนสายตาเนิน-ช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง