วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายจากนานายสมใจ ถึง หนองเบ็น หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อป้ายไม้อัด พร้อมโครงป้าย ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายโนนขี้กลิ้ง ไปบะเสียว หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนคูณ ถึง คลองไผ่ ถึง คลองหนองเลียบ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนคูณ ถึง คลองไผ่ ถึง ป่าช้าหนองแขม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนคูณ ถึง ถนน ร.พ.ช. หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายป่าช้าหนองแขม ถึง นานางละเอียด หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายคลองเพื่อการเกษตรเลียบคลองห้วยยางตอนบน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองดูก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหนองยาง ถึง โคกไม้ตาย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง