วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างปฏิบัติงานขุดตอไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างปฏิบัติงานตัดต้นไม้และเลื่อยไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อถุงยังชีพ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ (สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อถุงยังชีพ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง