วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายสามหลักพัฒนา ถึง หนองกระทุ่มด้าน ถึง หนองตอ หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองกระทุ่มด้าน ถึง หนองระกอ หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเลียบคลองหนองปลากั้ง บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ ๘ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคันคลองสายหนองเลียบ บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายประกาศผลคะแนน ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนทำการเกษตรสายโกรกกุลา ถึง บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนทำการเกษตรสายโกรกกุลา ถึง บ้านหนองแดงพัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง