วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างปฏิบัติงานขุดตอไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างปฏิบัติงานตัดต้นไม้และเลื่อยไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อถุงยังชีพ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ (สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อถุงยังชีพ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายสามหลักพัฒนา ถึง หนองกระทุ่มด้าน ถึง หนองตอ หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองกระทุ่มด้าน ถึง หนองระกอ หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง