วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม อบต. ตาเนิน (www.tanern.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อชั้นเหล็กฉาก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง