วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาเนิน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0023,420-52-0014,420-52-0015 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 58-012 สายทางบ้านโนนคูณ - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416-57-0041 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บน 281 ชัยภูมิ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง