วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะเหล็ก ขนาด ๑๘๐x๗๕ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สนาม (เครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้ง ศพด.บ้านหนองขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินทอง , หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร
9  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินทอง , หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง