วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนตลุกน้ำโตน หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ (จำนวน ๔ จุด) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนทำการเกษตรสายคลองโกรกมะเค็ง หมู่ที่ ๑ บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเลียบริมฝั่งคลองลำห้วยยาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างแผ่นพับพิมพ์สี ๒ หน้า เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองเส้นทางนานางเรียง รานอก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายหลังวัด ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายคลองหนามแดง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายจากนานายสมใจ ถึง หนองเบ็น หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อป้ายไม้อัด พร้อมโครงป้าย ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง