วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามหลัก - ตลุกกหิน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองเบน ถึง ละหานลูกนก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนบ้านหนองขาม ถึง หนองนาโคก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างห้องน้ำตลาดชุมชน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการฝึกซ้อม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง