วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเข้าวัดป่าหนองปือ ถึง นานายชุ่ม โคกกลางดอน หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองข้าวเม้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายลำห้วยยางตอนกลาง ถึง หนองไข่เน่า หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากนานางยม ถึง นานางมินตรา หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากไร่นางพยุง ถึง นานางนาล้อม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากไร่นายเหลือ หาญสันเทียะ ถึงไร่นางละเอียด เลาลาด หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายบัณฑิต ค้าโค้ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการลงลูกรังสายยุทธศาสตร์จากหนองขี้เหี้ย ถึง หนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างยกร่องพูนดิน จากบ้านนายสมใจ ถึง ถนนสายหนองเบ็น หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนการเกษตรจากบ้านโกรกกุลา ถึง บ้านโสกคร้อ หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง