วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย ที่ถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย เป็นหลุมบ่อ บ้านเนินเพชร หมู่ที่ ๑๔ สายแยกบ้านหนองขาม ถึง บ้านบะเสียว ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย ที่ถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย เป็นหลุมบ่อ บ้านสามหลักพัฒนา หมู่ที่ ๙ สายหนองกระทุ่มดาน หนองระกอ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจรัญ ถึง บ้านนางเรณู จอมสันเทียะ หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนายจำนง นิขุดทด ถึง หน้าวัดราชภูมิ) ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง อบต. (ข้าง รพ.สต.) บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจุดบ้านนางอำไพ พีเดอร์เซ่น บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาเนิน ถึง โนนคูณ(เมืองพรม) บ้านตาเนิน หมู่ที่ ๑ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคุณาสิน ศรีสันเทียะ ถึง บ้านนางนุชา หาญสันเทียะ บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โรงเรียน ถึง โรงสีชุมชน บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง