วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงหลังคาเชื่อมต่ออาคารเรียนกับห้องน้ำ ศพด.บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สี่แยกบ้านนางสถีร์ นามา-บ้านนายเรียง วานอก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างทำร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔ (สายบ้านนางจอน แสนกลาง หมู่ที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินสายโรงพักเก่า ถึง หนองหญ้าคา พร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสมส่วน คุ้มตาเนินถึงบึงปื้ด หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบุญโฮมถึงสามแยกบ้านผู้ช่วยจิตรา ศรีวงษ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบัวริม เปินขุนทดถึงทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลุกหินจากทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง