วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ (สายหน้าวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายคุณาสิน ศรีสันเทียะถึงบ้านนุชา หาญสันเทียะ บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
วัสดุสำนักงาน (กองช่าง)
17  ก.ย. 2562
ซื้อถังขยะสำหรับประชาชน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่ที่ ๙ แอสฟัตย์ติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่ที่ ๕ แอสฟัตย์ติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่ที่ ๑ แอสฟัตย์ติก) สายศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง