วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนหนองแขมถึงหนองรัง บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก
23  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างทำเครื่องหมายบนผิวจราจรบริเวณตลาดชุมชน ตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองลำห้วยยางตอนล่าง บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้า อบต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง