วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบริมคลองลำห้วยยางตอนล่าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรจากสระหนองฉิมน้อย ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับหมู่บ้าน บ้านบึงสง่า ม.๕ และ บ้านบึงสง่า ม.๑๑ ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง จากหน้า อบต.ตาเนิน ถึง บ้านนางมะลิ ปานสันเทียะ บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนางหอม ธานี ถึง ลำห้วยเสียว บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองโพธิ์ ถึง ละหานลูกนก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง