วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
ซื้อเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ อปพร. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง แบบปรับอากาศ ตามโครงการอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งบ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางนอง แดงคำ-บ้านนายโลม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง