วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางเรียบลำห้วยโกรกมะเค็ง ถึง สุดเขตบ้านเนินเพชร หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนเมืองพรม บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างรถบัสโดยสาร โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายน้ำล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจรัญ ถึง บ้านนางเรณู จอมสันเทียะ หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรจากลำห้วยยางตอนกลางจากสระน้ำสาธารณะประโยชน์ถึงบ้านหนองไข่เน่า บ้านเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการการเกษตร สายสามหลัก ถึง หนองกระทุ่มด้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่และพิธีการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดตกแต่งรถขบวนแห่กระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง