วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่ที่ ๗ สายหน้าวัดโนนคูณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่ที่ ๔ สายจากแยกศาลากลางบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่ที่ ๑๓) บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อบริเวณสี่แยกบ้านนางประจวบ ตากิ่มนอก พร้อมวางท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดโนนคูณ ถึง ตลุกน้ำโตน บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสอง แผนวิชิต บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนหนองแขม ถึง บ้านหนองรัง บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่มีเครื่องปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง