วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนผ้าเบรครถยนค์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๓-๐๐๐๓ (รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๒๕๙๔ ชย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารงานและการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสาธารณสุข (ทรายอะเบท) ตามโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บาน) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บาน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง