วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งบ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางนอง แดงคำ-บ้านนายโลม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านายควง หมั่นคำ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเรไร-วัด หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำสายหน้าวัดบึงบริบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสมส่วน คุ้มตาเนิน-บึงปื้ด หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางประคอง กว้างนอก-นายลาด โพธิ์นอก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด สีดำ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๒๕๙๔ ชย. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง