วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมไหล่ถนนสายตาเนิน-ช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมไหล่ถนนรอบบึงบริบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสายวัดโนนคูณ-ตลุกน้ำโตน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองโพธิ์ถึงละหานลูกนก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายชลประมานถึงหนองเลีบย บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านสามหลักพัฒนาสายหัวสวนนางเรไร ค้าโคถึงสวนนายสมหมาย มุ่งอุ่นกลาง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง