วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาทรัพย์สิน (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเติมเครื่องพ่นหมอกควัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง