วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู) ศพด. โกรกกุลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู) ศพด.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอเนินสง่า (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๓-๐๐๐๓ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง